Urząd Miejski w Opocznie

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) utworzono na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2021r., poz. 554) oraz  nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracował materiały informacyjne dot. nowego obowiązku składania deklaracji. Materiały są do pobrania poniżej.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składać deklarację?

Od 1 lipca 2021 r.

Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Jak można złożyć deklarację?

W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.  https://zone.gunb.gov.pl/

W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Obowiązki gmin:

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:

  • 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej - w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
  • 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Gmina Opoczno przeprowadziła częściową inwentaryzację źródeł ogrzewania, mimo to każdy właściciel/zarządca musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl, tel.: (22) 661-94-54.

Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska,  tel. 44 786 01 90 lub 44 786 01 18  w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-03-19 13:47 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-03-19 13:47 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-09 13:48 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński